Dades personals
El nom no pot quedar sense omplir
Els Cognoms no es poden quedar sense omplir
La data de naixement no pot quedar sense omplir
El Telèfon no pot quedar sense omplir
El Correu electrònic és incorrecte
L'Adreça no pot quedar sense omplir
El Codi Postal no pot quedar sense omplir
La Localitat no pot quedar sense omplir
La Província no pot quedar sense omplir
El País no pot quedar sense omplir
Dades del responsable associat (un major d'edat ha d'estar inscrit al llibre de socis)
El nom no pot quedar sense omplir
Els Cognoms no es poden quedar sense omplir
El DNI no pot quedar sense omplir El DNI no és correcte
El Correu electrònic no pot quedar sense omplir El Correu electrònic no és correcte
El Mòvil no pot quedar sense omplir
Dades del responsable (opcional)
El DNI no és correcte
El Correu electrònic no és correcte
Dades mèdiques
El CatSalut no pot quedar sense omplir
Imports i modalitats de pagament        IBAN Club: ES74 0081 0195 7000 0104 0115
Exemple de les quotes amb un tipus de descompte i sense Maig/Jun 23 Set. 23 Des. 23 Febr. 24
Iniciació Pagament trimestral 370€ 55 € 105 € 105 € 105 €
Consell Escolar Pagament trimestral 555€ 55 € 180 € 180 € 140 €
Equips Federats Pagament trimestral 595€ 55 € 180 € 180 € 180 €

Accés a descomptes adicionals sobre la quota anual (marcar els corresponent i s'aplicaran a la darrera quota)
Família Nombrosa o monoparental 5%
Delegat d'equip 5%
Aportació Sponsor de 500 € 10%
1000 € 20%
1500 € 30%
2000 € 40%
3000 € 50%


El nom i cognom del titular del compte no pot quedar sense omplir
L'IBAN no es pot quedar sense omplir
L'Entitat Bancària no es pot quedar sense omplir
Creació d'usuaris

Usuari jugador:

El nom d'usuari ja està utilitzat

Usuari responsable associat:

El nom d'usuari ja està utilitzat

Usuari responsable no associat:

El nom d'usuari ja està utilitzat
Altres dades d'interès per organitzar la Temporada propera
Termes i condicions
S'ha d'acceptar l'autorització per poder registrar-se
S'ha d'acceptar l'autorització per poder registrar-se
S'ha d'acceptar l'autorització per poder registrar-se
S'ha d'acceptar el règim intern per poder registrar-se
Si us plau, marca la casella de 'No soc un robot'