Per la presente ens plau convocar-los a l'assemblea general ordinaria a cel·lebrar el proper 21 de febrer de 2022.Hora: 20h en unica convocatoriaLloc: telematica (enviarem enllaç)___________________________________________ORDE DEL DIA1.- BENVINGUDA I SALUTACIÓ DEL PRESIDENT.2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANTERIOR.3.- INFORME RESPONSABLES SECCIONS DESENVOLUPAMENT DE LA TEMPORADA.4.- CANVI MEMBRES JUNTA DIRECTIVA.5.- PRESSUPOST TEMPORADA 2021-20226.- PRECS I PREGUNTESPREGUEM QUE ELS SOCIS INTERESSATS A PARTICIPAR EN LA REUNIO ES POSSIN EN CONTACTE AMB LA JUNTA PER PODER SER-HI CONVIDATS.LA JUNTA 

Andrea Funes 02/02/2022 16:55