Dades del jugador
L'adreça no pot quedar sense omplir
La localitat no pot quedar sense omplir
El codi postal no pot quedar sense omplir
La data de naixement no pot quedar sense omplir
El DNI no pot quedar sense omplir El DNI no és correcte
El CatSalut no pot quedar sense omplir
S'ha d'acceptar la política per poder registrar-se
Dades dels pares o tutors

Dades responsable 1:

register.error.pa1_name_empty
register.error.pa1_surnames_empty
register.error.pa1_phone1_empty
register.error.pa1_mail_empty register.error.pa1_mail_incorrect

Dades responsable 2:

register.error.pa2_mail_incorrect
Creació d'usuaris

Usuari jugador:

El nom d'usuari ja està utilitzat

Usuari responsable 1:

El nom d'usuari ja està utilitzat

Usuari responsable 2:

El nom d'usuari ja està utilitzat
register.error.captcha_incorrect